spacer

Start
Aktualności
Struktura i władze
Misja-Działalność
Historia
Jak do nas dotrzeć
Jak zostać członkiem
Koła uczelniane
CAW
ParPoPol
Pracownia PZR
Coaching
Linki
Szukaj
Kontakt z nami


Działalność O/W TNOiK w latach 1957-1970 PDF Drukuj E-mail

Ponowne utworzenie TNOiK i jego Oddziału Warszawskiego (O/W) nastąpiło w 1957 roku. Działaczem O/W TNOiK i jego dyrektorem został powołany przez Zarząd F. Zoll. Działalność O/W przyczyniła się do powstania nowych oddziałów w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Częstochowie, Radomiu, Piotrkowie Trybunalskim. W tym okresie O/W skoncentrował się w swojej pracy głownie na następujących zagadnieniach: popularyzacji zasad organizacji i kierowania głównie w sferze gospodarki, kształceniu i doskonaleniu kadr kierowniczych, rozwoju teorii organizacji i kierowania, rozwoju działalności w zakresie zastosowań praktycznych nauki organizacji zarządzania, od listopada 1959 - prowadzeniem działalności doradczej w ramach Zakładu Doradztwa Organizacyjnego przy Zarządzie Głównym.

Do chwili likwidacji Zakładu w 1962 roku w O/W TNOiK wykonano około 150 prac z zakresu: kompleksowych projektów usprawnień dla zakładów przemysłowych, biur i różnych instytucji (także ministerstw), prowadzono nadzory autorskie nad wdrażaniem opracowanych projektów inżynierskich.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TNOiK  z 26 listopada 1961 roku zmieniło program działalności TNOiK na kolejne lata. Działalność zostaje skoncentrowana na statutowych zadaniach, takich jak: rozszerzenie i wzmocnienie działalności naukowo – badawczej, rozszerzenie współpracy z placówkami naukowymi, wzmocnienie więzi nauki z praktyką.

Zdecydowano wtedy o likwidacji Zakładu Doradztwa Organizacyjnego i Zakładu Usług Organizacyjnych oraz wprowadzono od stycznia 1962 roku obowiązek płacenia składek. W 1963 roku O/W posiadał 1127 członków, gdzie w całym TNOiK było zarejestrowanych około 2770 członków. W połowie lat 60-tych w wyniku wytycznych władz politycznych i państwowych, a także własnych TNOiK staje się organizacją otwartą. Charakterystyczne dla tego okresu jest koncentrowanie się na konieczności uzupełniania wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania przez inżynierów, techników, gdyż we wczesnym okresie niedoceniano jej potrzeby we wszystkich sferach funkcjonowania gospodarki i państwa, a szczególnie jego administracji.

W tym okresie O/W inicjuje i prowadził wspólnie z ZG działania naukowe w zakresie rozwoju nauki organizacji i kierowania w formie seminariów dotyczących ogólnej teorii organizacji. Zebraniom tym przewodniczył J. Kurnal, a sekretarzem naukowym był W. Staniszkis. Referaty na zebraniach wygłaszali: T. Kotarbiński, J. Kurnal, J. Zieleniewski, S. Mazur, A. Kowalewski, T. Pszczołowski. Podstawowym rezultatem spotkań było określenie stanu wiedzy w dziedzinie organizacji, kierownictwa oraz związków ogólnej teorii organizacji z grupą nauk ekonomicznych i innych oraz próba sformułowania kierunku rozwoju teorii organizacji na okres najbliższych 10 lat.

W tym czasie bardzo intensywnie działały w Oddziale Warszawskim sekcje naukowe, które inicjowały i realizowały różnego rodzaju prace naukowo-badawcze.

Koncentrowano się wtedy na działaniach zmierzających do uruchomienia przez Oddział jednorocznego, a następnie dwuletniego Studium Organizacji i Kierowania. Wśród innych przedsięwzięć tego okresu na uwagę zasługują przedsięwzięcia dotyczące organizacji i kierowania w spółdzielczości obejmujące swoim zakresem politykę kadrową, informatykę i analizę wartości.
W tym okresie Towarzystwo staje się organizacją masową, poza członkami zwyczajnymi następuje szybki wzrost członków zbiorowych i kół zakładowych.
spacer
 
spacer