spacer

Start
Aktualności
Struktura i władze
Misja-Działalność
Historia
Jak do nas dotrzeć
Jak zostać członkiem
Koła uczelniane
CAW
ParPoPol
Pracownia PZR
Coaching
Linki
Szukaj
Kontakt z nami


Działalność O/W TNOiK w latach 1970-1980 PDF Drukuj E-mail

Nowy statut uchwalony przez WZC w 1968 roku ustalał dla TNOiK nowy program działania. Był on wynikiem dążenia OW i innych oddziałów do zmiany charakteru działalności Towarzystwa. Nowy cel TNOiK został określony następująco: „Towarzystwo ma na celu badanie, rozwijanie i upowszechnianie znajomości praw, zasad i metod oraz osiągnięć nauki organizacji i kierownictwa, a także ich praktycznych zastosowań w gospodarce kraju”. Statut poza oddziałami i delegaturami terenowymi przewidywał istnienie kół terenowych, zakładowych i środowiskowych. Dla OW było to usankcjonowanie stanu faktycznego.

Statut wprowadził w oddziałach nową strukturę organizacyjną. Powstało Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna, utrzymano Sąd Koleżeński, Radę Naukową Oddziału, Prezydium Zarządu. Kadencję władz ustalono na 3 lata (dotychczas wynosiła 1 rok). WZC Oddziału w 1968 roku wybrało w oparciu o nowy statut władze Oddziału. Prezesem został J. Kurnal, Przewodniczącym Rady Naukowej H. Muster. W końcu lat 70-tych w O/W jednym z głównych zadań było kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej w dziedzinie organizacji zarządzania.

Szczególnie cenną i inspirująca rolę w tym względzie odegrali: prof. T. B. Jaworski i B. Wawrzyniak - Vice Prezesi Oddziału, oraz prof. Z. Zbichorski. Oddział realizował w tym czasie następujące zadania: kursy Organizacji i Kierowania dla kadry kierowniczej, dwuletnie studia Organizacji Zarządzania, studium dla mistrza dyplomowanego w zakładzie pracy,
a także kursy z dziedziny: analizy wartości, informatyki, metod i technik organizatorskich, samorządności, systemów ekonomiczno finansowych przedsiębiorstwa, łączenia procesów szkolenia z usprawnianiem organizacji w zakładach.

O/W TNOiK szkolił w tym czasie po kilka tysięcy słuchaczy rocznie. Działalność ta była wspierana wydawaniem materiałów szkoleniowych przez własny zakład poligraficzny.
Stan organizacji O/W w tym czasie to: ponad 2900 członków, ponad 200 kół członkowskich, w tym 126 w szkołach i instytucjach.
Pod koniec lat 70-tych coraz bardziej dostrzegalny był brak postępu w poszukiwaniu nowych treści, form i metod doskonalenia w naukach organizacji i zarządzania. Wyrażało się to brakiem w programach nowych zagadnień z dziedziny organizacji zarządzania, nadużywaniu zasady powtarzalności programów i materiałów szkoleniowych, preferowaniu długich cykli szkolenia, oddalaniu się od potrzeb praktyki, co w konsekwencji zaowocowało zmniejszeniem się zainteresowania różnymi formami szkolenia.
Stan organizacji oddziału na koniec 1980 roku wynosił: powyżej 9000 członków zwyczajnych, ponad 600 członków zbiorowych wspierających, ponad 250 kół, ponad 20 sekcji naukowych.

O/W TNOiK w tym czasie miał delegatury w województwach: siedleckim, ciechanowskim, płockim, ostrołęckim, łomżyńskim.
Prezesami O/W TNOiK w latach 70-tych byli:
- w kadencji 1968 - 1971  -  J. Kurnal,
- w kadencji 1971 - 1974  -  W. Staniszkis,
- w kadencji 1974 - 1981  -  W. Ratyński.
spacer
 
spacer