spacer

Start
Aktualności
Struktura i władze
Misja-Działalność
Historia
Jak do nas dotrzeć
Jak zostać członkiem
Koła uczelniane
CAW
ParPoPol
Pracownia PZR
Coaching
Linki
Szukaj
Kontakt z nami


Działalność O/W TNOiK w latach 1990-2000 PDF Drukuj E-mail

Od drugiego półrocza 1989 r. O/W TNOiK rozpoczął działalność w zupełnie nowych warunkach spowodowanych zmianami ustrojowymi państwa i gospodarki kraju. Dokonująca się transformacja ustrojowa zmieniła w sposób istotny kierunki zainteresowań społecznych, co odniosło się także do grona osób związanych z realizacją celów Towarzystwa.

Pomimo usilnych starań dla przestawienia działań  TNOiK na kierunek zgodny ze społecznym zainteresowaniem osiągnięto tylko pewien postęp w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez jednostki gospodarcze oddziału. Upadła niemal całkowicie środowiskowa działalność Towarzystwa. Nastąpił zanik działalności kół i sekcji szczególnie w przedsiębiorstwach, a do osłabienia ich działania doszło również na uczelniach.

Ten regres działalności z lat 1989 - 1990 spowodował kryzys finansowy w O/W TNOiK. Dopiero starania zarządu w kolejnych latach  doprowadziły do pewnej stabilizacji funkcjonowania. Uznano w tym czasie, że wobec ogólnych trudności działania Oddziału powinien się on skoncentrować się na problemach związanych z procesem przekształceń własnościowych, na wprowadzaniu nowych przepisów podatkowych, na działalności organów przedsiębiorstw, zmianach dokonujących się w całokształcie systemu funkcjonowania gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem problemów zarządzania w nowych warunkach. Uznano sprawę rozwoju i aktywizacji zawodowej kadr kierowniczych gospodarki za kierunek najważniejszy. Utworzono dla tego celu Warszawską Radę Dyrektorów, która miała stać się forum wymiany doświadczeń i poglądów, formułowania wniosków w sprawach uznanych za najważniejsze dla funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach tworzonej gospodarki rynkowej. Po pewnym okresie aktywności działania w tym kierunku jednak osłabły.

W tym czasie w Oddziale z przyczyn obiektywnych nastąpiła likwidacja Zakładu Doradztwa Organizacyjnego i Zakładu Usług Organizacyjnych. Dotychczasowe formy współpracy zagranicznej Oddziału zanikły z uwagi na trwające procesy polityczno - ustrojowe w byłych krajach RWPG. Oddział nawiązał jednak współpracę z firmą kanadyjską szkolącą menadżerów oraz organizacjami niemieckimi jak RKW, z którymi wspólnie prowadził w latach 1992 - 1993 kursy i seminaria. Współpracą tą ze strony O/W TNOiK kierował prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki.

Podjęty kierunek objęcia działalnością Towarzystwa środowisk młodzieżowych  doprowadził do powstania nowych kół członkowskich, w tym miedzy innymi w Wyższej Szkole Oficerskiej Łączności w Zegrzu. W tym trudnym okresie Oddział Warszawski utrzymał swoją niezależność polityczną i nie uległ żadnym wpływom zewnętrznym. Działaniami Oddziału w tym okresie było m.in. zorganizowanie: w 1992 r. dyskusji w sprawie tzw. paktu o przedsiębiorstwie państwowym z udziałem wybitnych specjalistów ze świata nauki i praktyki, 3 spotkań środowiskowych zainicjowanych przez koła TNOiK w zakładach „CORA”, DOKP i spotkania z ministrem przemysłu, przez Koło TNOiK przy WAT spotkania jubileuszowego, w którym wzięło udział grono działaczy OW TNOiK, corocznych spotkań tematycznych w ramach pracy CAW.
W tym czasie aktywnie działają koła TNOiK przy WAT, FSO, zakładach „CORA” oraz DOKP Warszawa, także punkt konsultacyjny dla samorządów załóg przedsiębiorstw. Jego działanie trwa nieprzerwanie od 1982 roku. W latach 1989 - 1993 punktem kierował prof. dr hab. T. B. Jaworski będąc jednocześnie głównym jego konsultantem.
W kadencji Zarządu O/W TNOiK 1989 - 1993 działały oprócz wcześniej wymienionych jeszcze inne jednostki gospodarcze Oddziału, takie jak: Ośrodek Postępu Organizacyjnego (OPO), Centrum Analizy Wartości (CAW), Zakład Usług i Doradztwa (ZUID), który z powodu braku zleceń w 1992 roku kończy swoją działalność wraz z należącym do niego zakładem małej poligrafii.
Omawiany okres regresu  w działaniach O/W TNOiK doprowadził do zmniejszenia liczby członków zwyczajowych z około 5900 w roku 1989 do około 2500 na koniec roku 1992. Zmalała także ilość członków wspierających odpowiednio z 337 do 9 oraz kół TNOiK ze 117 do 5.

Kolejna kadencja działań O/W TNOiK przypada na lata 1993 - 1997. Prezesem  Zarządu jest prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki, który był autorem przyjętej koncepcji strategii działania oddziału uwzględniającej zadania wynikające z Uchwały Walnego Zebrania Członków (czerwiec 1993). Koncepcja zakładała skoncentrowanie działań Zarządu na: dokonaniu niezbędnych przekształceń organizacyjnych w jednostkach oddziału (w tym wprowadzeniu nowego systemu ekonomiczno – finansowego, wprowadzeniu spraw kadrowych w jednostkach Oddziału, przekształcenia ZUID w ośrodek doradztwa), omówieniu projektów podejmowanych szkoleń i propozycji organizacyjnych zgłaszanych przez członków Zarządu, przygotowaniach do 45 Zjazdu Krajowego TNOiK, bieżącej działalności oddziału i jego agend przez Zarząd i Komisję Rewizyjną, opiniowanie projektów i materiałów kierowanych na Zarząd, omówienie działalności prowadzonej przez radę Naukową Oddziału i jej koła, dalszym przeprowadzaniu działalności Punktu Konsultacyjnego dla Samorządów Załóg Przedsiębiorstw (działania te podobnie jak w latach poprzednich prowadził prof. T. B. Jaworski).

Wypełniając zalecenia 45 ZK TNOiK dokonano wewnętrznej transformacji działalności Oddziału, tj. redukcji obsady etatowej w Biurze Zarządu Oddziału, opracowania i wdrożenia programu przekształceń w działalności OPO, wypracowano (przy pomocy Rady Nauki) nowej tematyki i programu przedsięwzięć szkoleniowych dostosowanych do aktualnych potrzeb reformowanych przedsiębiorstw.
Powyższe działania Zarządu miały przełamać regres w działalności Oddziału i stworzyć podstawy do działania w latach następnych. Bardzo aktywnie działania te wspierały swą pracą koła TNOiK przy IOSP (Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej) i WAT (Wojskowej Akademii Technicznej). W okresie tym skoncentrowano działalność Oddziału na: organizacji seminariów naukowych z zakresu organizacji i zarządzania w przemyśle, których tematem były: dynamiczność wskaźnikowa produkcji, wspomaganie komputerowo projektowanie systemów produkcyjnych, ocena i pomiar produktywności systemów produkcyjnych, omówienia realizacji programów nauczania na kierunku studiów zarządzanie i marketing, wybrane problemy zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, aktualne problemy naukowo – dydaktyczne w organizacji produkcji oraz tematyce zarządzania i technologii przy współpracy z kołem przy WAT w zakresie: kształcenia inżynierów i pracowników WAT na studiach uzupełniających w IOSP (studia magisterskie z zakresu zarządzania i marketingu), wymiany opracowań dydaktycznych dotyczących kształcenia inżynierów w problematyce zarządzania.
W tym kontekście pozytywnie oceniana jest działalność koła TNOiK przy WAT, które organizuje seminaria m.in. na temat: organizacja zarządzania w Wojsku, 400 lat Warszawy, bezkolizyjne skrzyżowanie kolei (wspólnie z Naczelna Organizacja Techniczna -NOT), normy i ich użyteczność w działalności organizacyjnej oraz spotkania środowiskowe członków TNOiK kończących zawodową służbę wojskową, spotkania przedstawicieli TNOiK i NOT z kadrą kierowniczą i komendantem WAT, a także wykłady dla kadry kierowniczej
SG WP i z innych instytucji centralnych o tematyce „Organizacja i Zarządzanie”.
Na podkreślenie zasługuje zorganizowanie otwartych spotkań członków TNOiK ze studentami, popularyzacja oferty studiów podyplomowych na WAT, opracowanie nowych programów szkoleń n.t. „Organizacji i Zarządzania” dla specjalistów inżynierii budowlanej i komunikacyjnej, także wzorcowe zorganizowanie seminarium z okazji 70-lecia TNOiK i 45.lecia WAT przy współudziale Rady Naukowej O/W TNOiK.

Działania Zarządu zmierzające do ograniczenia ilościowego spadku w szeregach członków O/W TNOiK nie powiodły się. Na koniec maja 1997 roku O/W posiadał: 2200 członków zwyczajnych, 2 członków wspierających, 3 koła członkowskie. Głównym źródłem finansów dla działania Oddziału Warszawskiego w okresie były wpływy uzyskiwane z odpisów CAW (Centrum Analizy Wartości) i OPO (Ośrodek Postępu Organizacyjnego), które w tym czasie nie wykazywało jeszcze znamion przyszłego upadku i strat obciążających Zarząd. CAW organizował do 1995 roku kursy o następującej tematyce (przeszkolono 180 osób): prywatyzacja i działania w nowych warunkach dla Kadry Kierowniczej, kosztorysowanie robót budowlanych, wykorzystanie techniki 635 znalezienia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, przekształcenia własnościowe w zakresie zbytu energii elektrycznej i cieplnej, szkolenie kadry Rafinerii Gdańskiej, oraz seminaria: nowe zasady wypełniania SAD, wynalazczości i racjonalizacji, nowe prawo budowlane, podatki dochodowy, VAT, podatek od wzrostu wynagrodzeń, rachunkowość w przedsiębiorstwie, mieszkania zakładowe, procedury przekształceń, zakładowy fundusz socjalny, system zamówień publicznych, wynalazczość, prawo pracy, układy zbiorowe pracy, kosztorysowanie robót budowlanych, nowe regulacje prawne w budownictwie, płace, przetargi w gospodarce rynkowej, denominacja, służby finansowe w zakładzie, działalność komórki kontroli wewnętrznej, wynagrodzenia, regulaminy – zasady tworzenia, finansowanie nauki, gospodarka finansowa szkół wyższych, organizacja procesu inwestycyjnego, biznes plan, aktualizacja i amortyzacja, sprawozdania finansowe, ubezpieczenia społeczne. Razem przeszkolono 10624 osoby.

Prace z zakresu doradztwa organizacyjnego i wdrożeń CAW prowadził tylko w latach 1993 - 1994. Tematyka ich była następująca: koncepcja przeprowadzenia prywatyzacji mieszkań zakładowych dla Fabryki Amortyzatorów Krosno i Zakładów Płyt Pilśniowych Koniecpol, koncepcja restrukturyzacji elektrociepłowni Połaniec, ekspertyza prawno – ekonomiczna wynalazków dla kopalni „Sośnica”, opinia na temat stanu prawnego projektu wynalazczego „Technologia remontu kapitalnego komory suchego chłodzenia koksu dla zakładów Koksowniczych w Dąbrowie Górniczej.
Wydawnictwa CAW służyły głównie celom prowadzonej działalności seminaryjnej i kursowej. Były to opracowania o następującej tematyce: podatek obrotowy, przepisy ogólne o zobowiązaniach , system zamówień publicznych, przetargi na roboty budowlane, prawo wynalazcze i twórczość techniczna.

OPO w tym okresie prowadzi szkolenia kursowe na tematy: dla kandydatów na członków  Rad Nadzorczych, szacowania wartości nieruchomości, BHP dla pracowników i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, oraz seminaryjne o tematyce: nowe prawo budowlane, gospodarka komunalna i mieszkaniowa - przekształcenia, prywatyzacja, system zamówień publicznych, restrukturyzacja i przekształcenia w przedsiębiorstwach państwowych, drogi i procedury, prawo pracy, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie kapitałem spółki akcyjnej, zarządzanie spółkami prawa handlowego – aspekty prawne i finansowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansami, metody i formy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, tworzenie i funkcjonowanie grup kapitałowych, konsolidowanie sprawozdań finansowych – podatkowe grupy kapitałowe.
Wydawnictwa OPO służyły głównie celom prowadzonej działalności kursowej i seminaryjnej. Były to: rada pracownicza wobec programu NFI i powszechnej prywatyzacji, strategia restrukturyzacji przedsiębiorstw, reingeniering, zarządzania marketingowe, restrukturyzacja i przekształcenia w przedsiębiorstwach państwowych – drogi i procedury, jak ocenić wartość przedsiębiorstwa, analiza finansowa i wycena firm, restrukturyzacja przedsiębiorstw i banków, leasing w polskiej praktyce gospodarczej.
Wydano także kilka opracowań zwartych, a mianowicie: „Informator prawniczy”, „Kodeks budowlany”, „Prawo gospodarcze w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, „Zarządzanie, problemy samorządu załogi”, „Skuteczne zarządzanie w warunkach kryzysu”, „Alianse strategiczne przedsiębiorstw”, „Jak efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem”.

Mając na względzie przedstawione skrótowo działania OPO należy uznać, że poza niższym niż w CAW wskaźnikiem rentowności w tym okresie nic nie wskazywało na nadejście kryzysu, który w ciągu roku doprowadził do jego upadku na przełomie 1999/2000.

Prezesami O/W TNOiK w kolejnych latach byli:
- 1989-1993 W. Werner,
- 1993-1997 Z. Dworzecki,
- 1997-2000 T. B. Jaworski.

spacer
 
spacer