Koło TNOiK w Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Z inicjatywy i inspiracji pracowników naukowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, po zmianie nazwy Uczelni – Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach, powołane zostało do działania Koło Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa przy Oddziale Warszawskim TNOiK. W dniu 16 maja 2009 r. nastąpiło ukonstytuowania się Zarządu Koła.

  • przewodniczący Koła – dr Władysław Grześkiewicz, nauczyciel akademicki Collegium Mazovia w Siedlcach
  • zastępca przewodniczącego Koła – dr Marzena Wójcik-Augustyniak, nauczyciel akademicki Akademii Podlaskiej w Siedlcach i WSFiZ w Siedlcach
  • członek Zarządu Koła – dr Stefania Olszewska-Kuźniarka, nauczyciel akademicki w Siedlcach
  • członek Zarządu Koła – mgr inż. Tomasz Derlatka, nauczyciel akademicki w WSFiZ w Siedlcach

Cele

Celem Koła TNOiK jest propagowanie celów działania Towarzystwa wśród studentów i absolwentów oraz kadry zatrudnionej na Uczelni oraz realizacja kierunków działania władz Oddziału Warszawskiego Towarzystwa poprzez realizację Jego uchwał, integrację z przedstawicielami nauk organizacji i zarządzania oraz środowisk kadry zarządzającej zakładów pracy na terenie lokalnym oraz Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej. Koło posiada na Uczelni witrynę, w której prezentowane są aktualne problemy działalności Towarzystwa, np.: założenia Statutu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, historia Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. W ramach działalności członkowie Koła jak i kadra naukowa Uczelni oraz studenci mieli możliwość zapoznania się z artykułami na temat dorobku nauki z zakresu organizacji i zarządzania: artykułami publikowanymi w „Przeglądzie Organizacji”, udostępniany w bibliotece Uczelni.

Działalność

Członkowie Koła dość aktywnie uczestniczą w życiu społecznym Uczelni jak i poza nią, np. od wielu lat uczestniczą w pracach Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej. Są członkami Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Brali udział w konferencjach organizowanych w kraju np. w konferencji zorganizowanej w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na temat „Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju”, w konferencjach międzynarodowych, np. Konferencji Naukowej na temat „Roczność i wieloletniość w finansach publicznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej” oraz konferencjach organizowanych przez Puls Biznesu Gazety Prawnej na tematy z zakresu współczesnych trendów w organizacji i zarządzania i prowadzenia gospodarczej.

W dniu 11 października 2014 r. w siedzibie Collegium Mazovia miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Towarzystwem Naukowej Organizacji i Kierownictwa Oddział Warszawski, Wschodnią Izbą Gospodarczą z siedzibą w Siedlcach oraz Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą. Głównymi celami porozumienia jest wymiana doświadczeń oraz informacji, a także integrowanie środowisk nauki i praktyki zarządzania. Strony zamierzają podejmować wspólne przedsięwzięcia dotyczące rozwoju programów kształcenia, prowadzenia badań naukowych na rzecz podmiotów gospodarczych, nawiązywania osobistych kontaktów przedsiębiorców z przedstawicielami Towarzystwa oraz Uczelni.

Członkowie Koła są autorami wielu artykułów naukowych na temat finansów publicznych, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem publikowanych, np. Zeszytach Naukowych Collegium Mazovia, Finansach Komunalnych, Samorządzie Terytorialnym, publikacjach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego „Problemy Zarządzania” oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Poznaniu „Prawo Budżetu Państwa i Samorządu”.

Informacji o działalności Koła udzielają:

dr Władysław Grześkiewicz – tel. 694 807 047
dr Janina Potiopa – tel. 591 510 970