Koło Naukowe TNOiK przy Wyższej Szkole Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

Przewodniczący Koła jest jednocześnie opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Finansów przy WSBiZ.

Koło liczy 5 członków zwyczajnych (weryfikacja członków koła nadal trwa): dr Janusz Sarnowski; dr Dariusz Prokopowicz; dr Marian Woźniak; mgr Bogumiła Wejs; mgr Artur Wejs.

Władze Koła:

  • Dr Janusz Sarnowski przewodniczący
  • Dr Dariusz Prokopowicz wiceprzewodniczący
  • Mgr Bogumiła Wejs członek zarządu

Podstawowa działalność koła

  • Opieka merytoryczna i organizacyjna nad Studenckim Naukowym Kołem Zarządzania i Finansów. Koło naukowe liczy 19 członków – studentów. Średnio raz na semestr (2 razy w roku akademickim) studenci przygotowują referaty. W semestrze zimowym z obszaru: Zarządzanie finansami publicznymi, a w semestrze wiosennym: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Najciekawsze referaty, prezentowane były na zebraniach Studenckiego Koła, w którym uczestniczyli także członkowie Koła uczelnianego TNOiK.
  • Członkowie koła uczestniczą aktywnie w konferencjach naukowych organizowanych przez wyższe Uczelnie.
  • Członkowie koła podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach.
  • Koło stara się corocznie przygotować i przeprowadzić seminarium dotyczące finansowych, prawnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Oprócz studentów, pracowników uczelni biorą w nich udział przedstawiciele gmin i powiatu ciechanowskiego.
  • Przewodniczący koła dr Janusz Sarnowski od roku 2017 jest członkiem Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszanie dyscypliny finansów publicznych (został powołany przez Premiera RP). Kilka razy w roku aktywnie uczestniczy w odbywających się rozprawach, a do części wydanych orzeczeń przygotowuje uzasadnienia.