Zarząd Koła TNOiK przy Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej (2019 r.)

Opiekunem naukowym Koła jest prof. dr hab. Paweł Soroka (członek Zarządu OW TNOiK).

 • Przewodniczący Koła – mgr Janusz Zieliński
 • V-przewodnicząca – animatorka działalności Koła – dr inż. Barbara Kulpińska (Rzeczoznawca TNOiK leg. nr 35/83, Kierownik Pracowni Zrównoważonego Rozwoju)
 • Sekretarz Koła – dr Halina Füchsel
 • Skarbnik Koła – mgr Iwona Kupis
 • Członek Zarządu – dr Bogna Moszyńska

Zarząd Koła spotyka się 4 razy w miesiącu, w każdy czwartek o godz. 15.30 (po zajęciach z języka esperanto).

Formy działalności Koła TNOiK

 • Rozwijanie i popularyzacja dobrych praktyk administracji i zarządzania.
 • Uczestnictwo członków Koła w seminariach naukowych i warsztatach problemowych organizowanych przez krajowe i zagraniczne środowiska naukowe, a następnie popularyzacja nowej wiedzy na gruncie organizacji i Uczelni.
 • Uczestnictwo członków Koła TNOiK w działaniach Pracowni Zrównoważonego Rozwoju (koło naukowe Uczelni) – zakres tematyczny:
1

Człowiek

Diagnoza (m.in. testy) i rozwijanie osobistych potencjałów człowieka; psychologiczne i socjologiczne aspekty sprawnego uczestnictwa człowieka w organizacji; aktywność działania, w tym osiąganie sukcesów oraz szczęście (wg prof. Jerzego Lechowskiego)
2

Kultura

Szeroki zakres kultury i określanie jej praktycznego wpływu na postrzeganie świata oraz efektywność działania ludzi w życiu zawodowym i społecznym; kultura organizacyjna, behawioralna i kultura języka
3

Środowisko

Środowisko naturalne (zarządzanie w ochronie środowiska), środowisko społeczne (instytucje, organizacje społeczne i grupy nieformalne)
4

Przedsiębiorczość

Kształtowanie postaw oraz motywacji, które mają sprzyjać efektywnej działalności ludzi w zakresie tworzenia nowych firm albo rozwoju instytucji i organizacji; kreatywność oraz innowacyjność; popularyzacja stosowania zasad ”Cyklu Działania Zorganizowanego”
 • Standardy merytoryczne, organizacyjne i etyczne w działalności zawodowej oraz społecznej w dziedzinie organizacji oraz zarządzania (dot. rzeczy) i kierowania (dot. ludzi, a także zespołów zadaniowych).
 • Formułowanie opinii oraz rzeczoznawstwo w zakresie szeroko rozumianej organizacji zarządzania i kierowania, w tym ze szczególnym uwzględnieniem:
  • prakseologii (wg prof. Tadeusza Kotarbińskiego i wg prof. Witolda Kieżuna),
  • Cybernetycznej Teorii Charakteru (wg prof. Mariana Mazura).
 • Współpraca z zagranicą w zakresie efektywnych metod edukacyjnych (głównie z Międzynarodową Akademią Nauk San Marino na bazie języka esperanto).
 • Rozwój potencjałów i kwalifikacji (wiadomości, umiejętności, postawy) członków Koła w zakresie:
  • metody i techniki organizatorskie,
  • doradztwo organizacyjne, w tym zawodowe i społeczne,
  • mentoring, – tutoring, – coaching.